Punoni me ne


Punoni me ne

THIRRJE PËR APLIKIM

Projekti “Rrjeti i Kosovës për Arsim dhe Punësim – KEEN” fton të gjithë të interesuarit për aplikim në pozitën e mëposhtme

POZITA:

Konsulent për realizimin e vlerësimit përfundimtar të zbatimit të projektit KEEN

Punëdhënësi:

Qendra për Arsim e Kosovës (KEC)

Data e fillimit të angazhimit:

20 shtator 2019

Data e përfundimit të angazhimit:

30 dhjetor 2019

Përshkrimin e plotë të detyrave të punës mund ta shkarkoni në vegëzën në vijim.

APLIKIMI:

Me rastin e aplikimit duhet të dorëzoni CV-në në email adresën keen@kec-ks.org deri më 17 shtator 2019, 16:30.

Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.