Punoni me ne


Punoni me ne

THIRRJE PËR APLIKIM

Projekti “Rrjeti i Kosovës për Arsim dhe Punësim – KEEN” fton të gjithë të interesuarit për aplikim në pozitën e mëposhtme

POZITA:

Konsulent për partneritetin publiko-privat në edukimin parashkollor në Kosovë

Punëdhënësi:

Balkan Sunflowers Kosova (BSFK)

Data e fillimit të angazhimit:

19 korrik 2019

Data e përfundimit të angazhimit:

09 gusht 2019

APLIKIMI:

Me rastin e aplikimit duhet të dorëzoni CV-në, një letër motivuese si dhe kontaktet/referencat e së paku dy angazhimeve të mëhershme në këtë fushë ose fusha të ngjashme në email adresën applications@balkansunflowers.org deri më 15 korrik 2019, 16:30.