KEEN Steering Committee


Stergios TRAGOUDAS


EU office in Kosovo

Dukagjin PUPOVCI


Qendra për Arsim e Kosovës (KEC)

Muhamet ARIFI


Balkan Sunflowers (BSFK)

Bedri XHAFA


Agjensioni i Përkrahjes së Punësimit Kosovë (APPK)

Betim KASEMI


Akademia e Trajnimeve dhe Asistencës Teknike (ATTA)

Ferit IDRIZI


Ministry of Education, Science and Technology (MEST)

Ylber ALIU


Ministry of Labour and Social Welfare

Besim MUSTAFA


Oda Ekonomike e Kosovës (EOK)