Konferenca ''Arsim për Punësim - Bashkëpunimi i shkollave profesionale me bizneset''


Konferenca ''Arsim për Punësim - Bashkëpunimi i shkollave profesionale me bizneset''

“Rrjeti i Kosovës për Arsim dhe Punësim- KEEN” ka mbështetur bashkë organizmin e konferencës “Arsim për Punësim- Bashkëpunimi i shkollave profesionale me bizneset.

Qëllimi i përgjithshëm i kësaj konference ishte që të rrit dhe të përcaktoj bashkëpunimin ndërmjet shkollave profesionale dhe bizneseve dhe rrjedhimisht të rrit numrin e nxënëseve të shkollave profesionale që të fitojnë praktikë dhe punësim pas diplomimit.

Projekti “Rrjeti i Kosovës për Arsim dhe Punësim- KEEN” financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga Qendra për Arsim e Kosovës-KEC.