Prezantimi i rekomandimeve për Strategjinë e Komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian


Prezantimi i rekomandimeve për Strategjinë e Komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian

Sot është mbajtur konferenca në të cilën u prezantua analiza me rekomandimet për draft strategjinë e Komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian të organizuar nga OSCE. Pjesëmarrës ishin organizata të shoqërisë civile, pjesëtarë të rrjetit jo-formal Platforma si dhe përfaqësues të Zyrës për Qeverisje të Mirë.

Projekti KEEN ka mbështetur hartimin e rekomandimeve dhe do të kontribuojë edhe më tej në hartimin Strategjisë për Komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian.