Punëtoria planifikuese


Punëtoria planifikuese

Punëtori planifikuese në kuadër të projektit “Rrjeti i Kosovës për Arsim dhe Punësim - KEEN”

Projekti KEEN është koalicion strategjik i katër organizatave të shoqërisë civile të fokusuara në fushën e Arsimit, Punësimit dhe Politikave Sociale. Organizatat e këtij koalicioni janë: Qendra për Arsim e Kosovës - KEC (koordinator); Agjensioni i Përkrahjes së Punësimit Kosovë – APPK; Balkan Sunflowers Kosova – BSFK; Akademia e Trajnimeve dhe Asistencës Teknike – ATTA dhe SPARK.