Punëtoria njëditore për shqyrtimin e PSAK 2017-2021


Punëtoria njëditore për shqyrtimin e PSAK 2017-2021

Punëtoria një-ditore është organizuar për shqyrtimin e Planit të Veprimit dhe Buxhetit të draftit të rishikuar të “Strategjisë për përfshirjen e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian 2017-2021”, e organizuar nga projekti i financuar nga Bashkimi Evropian, Kosovo Education and Employment Network - KEEN.

Qëllimi i punëtorisë është shqyrtimi i Planit të Veprimit dhe Buxhetit të draft-Strategjisë nga përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile që punojnë me komunitetet.