Foto Galeria


Punëtoria për Hartimin e Buxhetit të Planit Strategjik për Arsim të Kosovës (PSAK) 2017-2021


Prezantimi i rekomandimeve për Strategjinë e Komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian


Lansimi i Projektit "Rrjeti i Kosovës për Arsim dhe Punësim - KEEN"


Konferenca për prezantimin e draftit të parë të Planit Strategjik të Arsimit në Kosovë (PSAK) 2017-2021


Panairi për Promovimin e projekteve të mbështetura nga Zyra e BE-së në Kosovë në kuadër të Programit për Përkrahjen e Shoqërisë Civile 2014-2015


Punëtoria për vlerësimin e Draft Strategjisë për Komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian


Dita e dytë e punëtorisë së tretë planifikuese për hartimin e Planit Strategjik të Arsimit në Kosovë (PSAK) 2017-2021


Punëtoria për identifikimin dhe analizën e nevojave për ngritjen e kapaciteteve të organizatave partnere


Dita e parë e punëtorisë së tretë planifikuese për hartimin e Planit Strategjik të Arsimit në Kosovë (PSAK) 2017-2021


Punëtoria planifikuese për hartimin e Planit Strategjik të Arsimit në Kosovë (PSAK) 2017-2021