KEEN në Media


Lansohet Projekti "Rrjeti i Kosovës për Arsim dhe Punësim - KEEN"


LINK

Prezantimi i draftit të Planit Strategjik për Arsimin në Kosovë (PSAK) 2017-2021


LINK

Punëtoria planifikuese për Planin e ri Strategjik për Arsim në Kosovë 2017-2021


LINK