Këshilli Drejtues i KEEN


Stergios TRAGOUDAS


Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë

Dukagjin PUPOVCI


Qendra për Arsim e Kosovës (KEC)

Muhamet ARIFI


Balkan Sunflowers (BSFK)

Bedri XHAFA


Agjensioni i Përkrahjes së Punësimit Kosovë (APPK)

Betim KASEMI


Akademia e Trajnimeve dhe Asistencës Teknike (ATTA)

Ferit IDRIZI


Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT)

Ylber ALIU


Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale (MPMS)

Besim MUSTAFA


Oda Ekonomike e Kosovës (EOK)