Planet Lokale të Veprimit për Komunitete


Plani lokal i veprimit për përfshirjen e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian i Komunës së Lipjanit 2018-2022

Plani lokal i veprimit për përfshirjen e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian i Komunës së Lipjanit 2018-2022


Download