Planet Lokale të Veprimit për Komunitete


Plani lokal i veprimit për përfshirjen e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian i Komunës së Fushë Kosovës 2018-2021

Plani lokal i veprimit për përfshirjen e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian i Komunës së Fushë Kosovës 2018-2021


Download
Plani Lokal i Veprimit për Përfshirjen e Komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian i Komunës së Prizrenit 2019-2023

Plani Lokal i Veprimit për Përfshirjen e Komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian i Komunës së Prizrenit 2019-2023


Download
Plani Lokal i Veprimit për Përfshirjen e Komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian i Komunës së Graçanicës 2018-2022

Plani Lokal i Veprimit për Përfshirjen e Komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian i Komunës së Graçanicës 2018-2022


Download
Plani lokal i veprimit për përfshirjen e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian i Komunës së Gjakovës 2018-2022

Plani lokal i veprimit për përfshirjen e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian i Komunës së Gjakovës 2018-2022


Download
Plani lokal i veprimit për përfshirjen e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian i Komunës së Ferizajt 2017-2021

Plani lokal i veprimit për përfshirjen e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian i Komunës së Ferizajt 2017-2021


Download
Plani lokal i veprimit për përfshirjen e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian i Komunës së Lipjanit 2018-2022

Plani lokal i veprimit për përfshirjen e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian i Komunës së Lipjanit 2018-2022


Download