Raportet e Monitorimit 2018


Gjendja e Komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Komunat e Kosovës

Gjendja e Komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Komunat e Kosovës


Download
Raporti i vlerësimit mbi zbatimin e Strategjisë Sektoriale të MPMS-së në vitin 2018

Raporti i vlerësimit mbi zbatimin e Strategjisë Sektoriale të MPMS-së në vitin 2018


Download
Gjendja e kërkimit shkencor në Kosovë

Gjendja e kërkimit shkencor në Kosovë


Download
Ndikimi i procesit të akreditimit në sigurimin e cilësisë në arsimin e lartë në Kosovë

Ndikimi i procesit të akreditimit në sigurimin e cilësisë në arsimin e lartë në Kosovë


Download
Gjendja dhe problemet në Universitetin e Prishtinës “Hasan Prishtina” - Perceptimi i studentëve

Gjendja dhe problemet në Universitetin e Prishtinës “Hasan Prishtina” - Perceptimi i studentëve


Download
Gjendja e arsimit në nëntë (9) komuna të Kosovës: Prishtinë, Mitrovicë, Pejë, Gjakovë, Prizren, Ferizaj, Gjilan, Suharekë dhe Dragash

Gjendja e arsimit në nëntë (9) komuna të Kosovës: Prishtinë, Mitrovicë, Pejë, Gjakovë, Prizren, Ferizaj, Gjilan, Suharekë dhe Dragash


Download
Ndikimi i cilësisë së mësimdhënësve dhe burimeve shkollore në rezultatet e nxënësve kosovarë: Gjetjet nga rezultatet e testit PISA të vitit 2015

Ndikimi i cilësisë së mësimdhënësve dhe burimeve shkollore në rezultatet e nxënësve kosovarë: Gjetjet nga rezultatet e testit PISA të vitit 2015


Download
Pensionimi i parakohshëm për shkaqe shëndetësore - Rasti i mësimdhënësve

Pensionimi i parakohshëm për shkaqe shëndetësore - Rasti i mësimdhënësve


Download
Sfidat e zbatimit të reformës kurrikulare në arsimin paraunversitar në Kosovë

Sfidat e zbatimit të reformës kurrikulare në arsimin paraunversitar në Kosovë


Download
Menaxhimi i Arsimit Parauniversitar në Kosovë

Menaxhimi i Arsimit Parauniversitar në Kosovë


Download
Ndikimi i Qendrave Mësimore në përfshirjen e fëmijëve rom, ashkali dhe egjiptian në arsim

Ndikimi i Qendrave Mësimore në përfshirjen e fëmijëve rom, ashkali dhe egjiptian në arsim


Download
Edukimi Parashkollor në Kosovë

Edukimi Parashkollor në Kosovë


Download