Raportet e Monitorimit 2019


Gjendja e arsimit në komunat e Kosovës - Raport i monitorimit mbi zbatimin e Planeve Zhvillimore për Arsim në nëntë (9) komuna të Kosovës: Prishtinë, Pejë, Prizren, Gjakovë, Gjilan, Ferizaj, Mitrovicë, Dragash dhe Suharekë

Gjendja e arsimit në komunat e Kosovës - Raport i monitorimit mbi zbatimin e Planeve Zhvillimore për Arsim në nëntë (9) komuna të Kosovës: Prishtinë, Pejë, Prizren, Gjakovë, Gjilan, Ferizaj, Mitrovicë, Dragash dhe Suharekë


Download
Gjendja e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Komunat e Kosovës - Raport i monitorimit mbi zbatimin e Planeve Lokale të Veprimit në fushën e arsimit dhe punësimit në gjashtë (6) komuna të Kosovës

Gjendja e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Komunat e Kosovës - Raport i monitorimit mbi zbatimin e Planeve Lokale të Veprimit në fushën e arsimit dhe punësimit në gjashtë (6) komuna të Kosovës


Download
Vlerësim Afatmesëm: Zbatimi i Planit Strategjik për Arsimin në Kosovë 2017 - 2021

Vlerësim Afatmesëm: Zbatimi i Planit Strategjik për Arsimin në Kosovë 2017 - 2021


Download
Zbatimi i Strategjisë Sektoriale të MPMS-së në vitin 2018 dhe 2019 - Raporti i vlerësimit afatmesëm

Zbatimi i Strategjisë Sektoriale të MPMS-së në vitin 2018 dhe 2019 - Raporti i vlerësimit afatmesëm


Download
Arsimi dhe Aftësimi Profesional në Kosovë: Sfidat dhe mundësitë

Arsimi dhe Aftësimi Profesional në Kosovë: Sfidat dhe mundësitë


Download
Zhvillimi Profesional i Mësimdhënësve në Kosovë

Zhvillimi Profesional i Mësimdhënësve në Kosovë


Download
Cilësia e teksteve shkollore në Kosovë

Cilësia e teksteve shkollore në Kosovë


Download