Raportet e Monitorimit 2017


Raport vlerësimi për Politikat e Punësimit dhe Mirëqenies Sociale në Kosovë

Raport vlerësimi për Politikat e Punësimit dhe Mirëqenies Sociale në Kosovë


Download
Zbatimi i Strategjisë për Përfshirjen e Komuniteteve Rom dhe Ashkali në Shoqërinë Kosovare në vitin 2017

Zbatimi i Strategjisë për Përfshirjen e Komuniteteve Rom dhe Ashkali në Shoqërinë Kosovare në vitin 2017


Download
Zbatimi i Planit Strategjik për Arsimin në Kosovë në vitin 2017 - Raport Vlerësimi

Zbatimi i Planit Strategjik për Arsimin në Kosovë në vitin 2017 - Raport Vlerësimi


Download