THIRRJE PËR APLIKIM

Pozita: 4 hulumtues për mbledhjen e të dhënave në terren për monitorimin e zbatimit të planeve lokale për komunitete në gjashtë komuna të Kosovës

Punëdhënësi: Balkan Sunflowers Kosova (BSFK)
Rrjeti i Kosovës për Arsim dhe Punësim/Kosovo Education and Employment Network (KEEN)

Data e fillimit të angazhimit: 16 korrik 2018
Data e përfundimit të angazhimit: 1 Tetor 2018

Përshkrimin e plotë të detyrave të punës mund ta shkarkoni në vegëzën e mëposhtme:

Me rastin e aplikimit duhet të dorëzoni CV-në tuaj dhe ofertën financiare për ditë pune në email adresën applications@balkansunflowers.org deri më 11.07.2018, 16.30. Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.