THIRRJE PËR APLIKIM

Pozita: 10 hulumtues për mbledhjen e të dhënave në terren për monitorimin e zbatimit të planeve zhvillimore për arsim në nëntë komuna të Kosovës

Punëdhënësi: Akademia për Trajnime dhe Asistencës Teknike (ATTA)
Rrjeti i Kosovës për Arsim dhe Punësim/Kosovo Education and Employment Network (KEEN)

Data e fillimit të angazhimit: 1 Qershor 2018
Data e përfundimit të angazhimit: 1 Tetor 2018

Përshkrimin e plotë të detyrave të punës mund ta shkarkoni më poshtë.

Me rastin e aplikimit duhet të dorëzoni CV-në tuaj dhe ofertën financiare për ditë pune në email adresën mgalimuna@kec-ks.org deri më 30 Maj 2018, 16:30. Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.