THIRRJE PËR APLIKIM

Pozita:

Konsulent për hartimin e raportit të monitorimit mbi zbatimin e planeve zhvillimore për arsim në nëntë (9) komuna të Kosovës

Punëdhënësi:

Akademia për Trajnime dhe Asistencës Teknike (ATTA)

Rrjeti i Kosovës për Arsim dhe Punësim/Kosovo Education and Employment Network (KEEN)

Data e fillimit të angazhimit:

15 shtator 2018

Data e përfundimit të angazhimit

15 nëntor 2018

Përshkrimin e plotë të detyrave të punës mund ta shkarkoni në vegëzën në vijim.

Me rastin e aplikimit duhet të dorëzoni CV-në tuaj dhe ofertën financiare për ditë pune në email adresën emarraci@kec-ks.org deri më 12 shtator 2018, 16:30. Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.