THIRRJE PËR APLIKIM

Pozita: Konsulent për hartimin e Strategjisë së Rrjetit KEEN
Punëdhënësi: Qendra për Arsim e Kosovës (KEC)

Rrjeti i Kosovës për Arsim dhe Punësim/Kosovo Education and Employment Network (KEEN)

Data e fillimit të angazhimit: 01 Qershor 2018
Data e përfundimit të angazhimit: 01 Tetor 2018

Përshkrimin e plotë të detyrave të punës mund ta shkarkoni më poshtë.
Me rastin e aplikimit duhet të dorëzoni CV-në tuaj dhe ofertën financiare për ditë pune në email adresën mgalimuna@kec-ks.org deri më 28 Maj 2018, 16:30. Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.