THIRRJE PËR APLIKIM

Pozita: Konsulentë për mbështetjen e shkollave profesionale dhe qendrave për aftësim profesional në krijimin apo zgjerimin e bashkëpunimit me biznese

Punëdhënësi: Qendra për Arsim e Kosovës (KEC)
Rrjeti i Kosovës për Arsim dhe Punësim/Kosovo Education and Employment Network (KEEN)

Data e fillimit të angazhimit: 01 Qershor 2018
Data e përfundimit të angazhimit 30 Nëntor 2018

Përshkrimin e plotë të detyrave të punës mund ta shkarkoni më poshtë.
Me rastin e aplikimit duhet të dorëzoni CV-në tuaj dhe ofertën financiare për ditë pune në email adresën mgalimuna@kec-ks.org deri më 29 Maj 2018, 16:30. Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.