Vesti


Punëtoritë e para të planifikimit në Komunën e Suharekës dhe Komunën e Dragashit për hartimin e Planeve Strategjike për Arsim


Projekti KEEN ka filluar punëtoritë e para të planifikimit në Komunën e Suharekës dhe Komunën e Dragashit për hartimin e Planeve Strategjike për Arsim në këto dy komuna.

Me shume

Prezantimi i studimit “Ndikimi i cilësisë së mësimdhënësve dhe burimeve shkollore në rezultatet e nxënësve kosovarë – Gjetjet nga rezultatet e testit PISA 2015”.


Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) në kuadër të Projektit të financuar nga Bashkimi Evropian “Rrjeti i Kosovës për Arsim dhe Punësim (KEEN)” prezantoi sot studimin

Me shume

Prezantimi i raportit të vlerësimit ''Zbatimi i Planit Strategjik për Arsimin në Kosovë në vitin 2017''


Sot, u bë prezantimi i Raportit të Vlerësimit për Zbatimin e Planit Strategjik për Arsimin në Kosovë 2017, raport ky i përgatitur nga Qendra për Arsim e Kosovës (KEC)

Me shume

Prezantimi i dy studime të shkathtësive të nevojshme në sektorin e ndërtimit dhe sektorin e përpunimit të drurit në Kosovë


Projekti i financuar nga Bashkimi Evropian “Rrjeti i Kosovës për Arsim dhe Punësim – KEEN” ka prezantuar dy studime të shkathtësive të nevojshme në sektorin e

Me shume

Ceremonia e shpërndarjes së certifikatave


Sot, në kuadër të projektit të financuar nga Bashkimi Evropian Kosovo Education and Employment Network - KEEN, është organizuar ceremonia e shpërndarjes së certifikatave

Me shume

Tryezë diskutimi ‘’Mos përfshirja e komunitetit egjiptian në Strategjinë për Përfshirjen e Komuniteteve Rom dhe Ashkali në Shoqërinë Kosovare 2017-2021’’


Kosova Education Center - KEC, në kuadër të projekteve “Rrjeti i Kosovës për Arsim dhe Punësim – KEEN” dhe Kosovo Integration Initiative-KOSINT 2020, sot ka mbajtur

Me shume

Punëtoria e tretë e planifikimit në Komunën e Gjilanit për hartimin e Planit Strategjik për Arsim


Punëtoria e tretë e planifikimit në Komunën e Gjilanit për hartimin e Planit Strategjik për Arsim nga projekti KEEN. KEEN është projekt i financuar nga Bashkimi Evropian

Me shume

Punëtoria e dytë e planifikimit në Komunën e Pejës për hartimin e Planit Zhvillimor për Arsim


Punëtoria e dytë e planifikimit në Komunën e Pejës për hartimin e Planit Zhvillimor për Arsim. Në komunën e Pejës në vitin shkollor 2016/17 janë të regjistruar 19.400

Me shume

Punëtoria e parë e planifikimit në Komunën e Mitrovicës për hartimin e Planit Lokal për Arsim


Punëtoria e parë e planifikimit në Komunën e Mitrovicës për hartimin e Planit Lokal për Arsim e organizuar nga projekti KEEN. KEEN është projekt i financuar nga Bashkimi

Me shume

Punëtoria e parë e planifikimit në Komunën e Gjakovës për hartimin e Planit Lokal për Arsim


Punëtoria e parë e planifikimit në Komunën e Gjakovës për hartimin e Planit Lokal për Arsim e organizuar nga projekti KEEN. KEEN është projekt i financuar nga Bashkimi

Me shume

Punëtoria e parë e planifikimit në Komunën e Gjilanit për hartimin e Planit Lokal për Arsim


Punëtoria e parë e planifikimit në Komunën e Gjilanit për hartimin e Planit Lokal për Arsim e organizuar nga projekti KEEN. KEEN është projekt i financuar nga Bashkimi

Me shume

Punëtoria e parë e planifikimit në Komunën e Pejës për hartimin e Planit Lokal për Arsim


Projekti KEEN ka filluar punëtorinë e parë e planifikimit në Komunën e Pejës për hartimin e Planit Lokal për Arsim. KEEN është projekt i financuar nga Bashkimi Evropian

Me shume

Punëtoria e parë të planifikimit në Komunën e Fushë Kosovës për hartimin e Planit Lokal për Komunitete


Projekti KEEN ka filluar punëtorinë e parë të planifikimit në Komunën e Fushë Kosovës për hartimin e Planit Lokal për Komunitete. KEEN është projekt i financuar nga

Me shume

Punëtoria e parë për hartimin e Planit Strategjik për Arsim në Komunën e Prizrenit


Projekti KEEN ka filluar punëtorinë e parë të planifikimit në Komunën e Prizrenit, për hartimin e Planit Strategjik për Arsim në Komunën e Prizrenit. KEEN është

Me shume

Punëtoria tre-ditore për hartimin e Strategjisë Sektoriale për Punësim dhe Mirëqenies Sociale 2017-2021


Projekti i financuar nga Bashkimi Evropian “Rrjeti i Kosovës për Arsim dhe Punësim – KEEN”, në mbështetje të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, po mbajnë

Me shume

Qeveria e Kosovës, me dt. 7 prill 2017, ka aprovuar Strategjinë për përfshirjen e komuniteteve rom dhe ashkali në shoqërinë kosovare 2017-2021


Qeveria e Kosovës, me dt. 7 prill 2017, ka aprovuar Strategjinë për përfshirjen e komuniteteve rom dhe ashkali në shoqërinë kosovare 2017-2021 dhe Planin e Veprimit.

Me shume

Punëtoria një-ditore për prezantimin e kornizës për zhvillimin e Planeve Komunale të Veprimit


Në kuadër të marrëveshjeve të bashkëpunimit për hartimin e planeve lokale të veprimit në fushën e arsimit dhe përfshirjen e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian,

Me shume

Marrëveshja e bashkëpunimit në mes të Komunës së Pejës dhe “Rrjetit të Kosovës për Arsim dhe Punësim"


Kryetari i Komunës së Pejës, z.Gazmend Muhaxheri, nënshkroi marrëveshjen e bashkëpunimit në mes të Komunës së Pejës dhe Rrjetit të Kosovës për Arsim dhe Punësim

Me shume

Marrëveshja e bashkëpunimit në mes të Komunës së Prishtinës dhe “Rrjetit të Kosovës për Arsim dhe Punësim"


Kryetari i Komunës së Prishtinës, z. Shpend Ahmeti, nënshkroi marrëveshjen e bashkëpunimit në mes të Komunës së Prishtinës dhe Rrjetit të Kosovës për Arsim dhe

Me shume

Marrëveshja e bashkëpunimit në mes të Komunës së Gjakovës dhe “Rrjetit të Kosovës për Arsim dhe Punësim"


Kryetarja e Komunës së Gjakovës, znj. Mimoza Kusari-Lila, ka nënshkruar marrëveshjet e bashkëpunimit në mes të Komunës së Gjakovës dhe “Rrjetit të Kosovës për

Me shume

Konferenca ''Arsim për Punësim - Bashkëpunimi i shkollave profesionale me bizneset''


“Rrjeti i Kosovës për Arsim dhe Punësim- KEEN” ka mbështetur bashkë organizmin e konferencës “Arsim për Punësim- Bashkëpunimi i shkollave profesionale me

Me shume

Punëtoria njëditore për shqyrtimin e PSAK 2017-2021


Punëtoria një-ditore është organizuar për shqyrtimin e Planit të Veprimit dhe Buxhetit të draftit të rishikuar të “Strategjisë për përfshirjen e komuniteteve Rom,

Me shume

Punëtoria për finalizimin e Strategjisë për përfshirjen e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në shoqërinë kosovare 2017-2021


U mbajt punëtoria një ditore për shqyrtimin e draftit të rishikuar të “Strategjisë për përfshirjen e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në shoqërinë kosovare

Me shume

Punëtoria për Hartimin e Buxhetit të Planit Strategjik për Arsim të Kosovës (PSAK) 2017-2021


Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT) në bashkëpunim me Giz Cdbe (Zhvillimi i Kapaciteteve në Arsimin Fillor) dhe projektin e financuar nga Bashkimi Evropian

Me shume

Predstavljanje preporuka za Strategiju za zajednice Roma, Aškalija i Egipćana


Danas je održana konferencija na kojoj je predstavljena analiza sa preporukama za nacrt Strategije za zajednice Roma, Aškalija i Egipćana koju je organizovao OEBS. Učesnici su

Me shume

Pokretanje projekta Kosovske mreže za obrazovanje i zapošljavanje – KEEN


Danas je zvanično pokrenut projekat „Kosovska mreža za obrazovanje i zapošljavanje – KEEN“. Tokom svečane inauguracije Projekta KEEN bile su prisutne organizacije

Me shume

Konferencija za prezentaciju prvog nacrta Strateškog plana za obrazovanje na Kosovu (SPOK) 2017-2021


Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnologije (MONT) u saradnji sa GIZ-CDBE (Razvoj kapaciteta u osnovnom obrazovanju) kao i projekat koji je finansiran od strane Evropske unije

Me shume

Sajam za promociju projekata koji su podržani od strane Kancelarije EU na Kosovu u okviru Programa za promociju civilnog društva 2014-2015


Danas je na trgu „Zahir Pajaziti“ organizovan Sajam za promociju projekata koji su podržani od strane Kancelarije EU na Kosovu u okviru Programa za promociju civilnog

Me shume

Radionica za evaluaciju nacrta Strategije za zajednice Roma, Aškalija i Egipćana


Danas je organizovana radionica za evaluaciju nacrta Strategije za zajednice Roma, Aškalija i Egipćana. Ova radionica je organizovana na inicijativu Mreže organizacija civilnog

Me shume

Drugi dan treće radionice za planiranje i izradu Strateškog plana za obrazovanje na Kosovu (SPOK) 2017-2021


Drugi dan treće planske radionice za izradu Strateškog plana za obrazovanje na Kosovu (SPOK) 2017-2021. Procesom izrade SPOK-a 2017-2021, rukovodi Ministarstvo obrazovanja,

Me shume

Radionica za identifikovanje i analizu potreba za izgradnjom kapaciteta partnerskih organizacija


Dana je u okviru projekta KEEN „Kosovska mreža za obrazovanje i zapošljavanje“, zajedno sa partnerima u projektu održana radionica za identifikaciju i analizu potreba za

Me shume

Radionica za planiranje


Radionica za planiranje u okviru projekta „Kosovska Mreža za Obrazovanje i Zapošljavanje – KEEN“. Projekat KEEN predstavlja stratešku koaliciju četiri organizacije

Me shume

Prvi dan treće radionice za planiranje i izradu Strateškog plana za obrazovanje na Kosovu (SPOK) 2017-2021


Prvi dan treće radionice za planiranje i izradu Strateškog plana za obrazovanje na Kosovu (SPOK) 2017-2021. Procesom izrade SPOK-a 2017-2021, rukovodi Ministarstvo obrazovanja,

Me shume

Radionica za planiranje i izradu Strateškog plana za obrazovanje na Kosovu (SPOK) 2017-2021


Danas je održana druga radionica za planiranje i izradu Strateškog plana za obrazovanje na Kosovu (SPOK) 2017-2021. Procesom izrade SPOK-a 2017-2021, rukovodi Ministarstvo

Me shume