Konferencija za prezentaciju prvog nacrta Strateškog plana za obrazovanje na Kosovu (SPOK) 2017-2021


Konferencija za prezentaciju prvog nacrta Strateškog plana za obrazovanje na Kosovu (SPOK) 2017-2021

Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnologije (MONT) u saradnji sa GIZ-CDBE (Razvoj kapaciteta u osnovnom obrazovanju) kao i projekat koji je finansiran od strane Evropske unije „Kosovska mreža za obrazovanje i zapošljavanje – KEEN“ kojeg realizuje Centar za obrazovanje na Kosovu (KEC), predstavljaju prvi nacrt Strateškog plana za obrazovanje na Kosovu 2017-2021 (SPOK), pripremljenog u uskoj saradnji sa svim domaćim i međunarodnim razvojnim partnerima.

Ovoj radionici je prisustvovalo oko 200 zvaničnika obrazovanja sa centralnog nivoa, ODO, predstavnici raznih međunarodnih i lokalnih razvojnih agencija, iz civilnog društva, kao i univerzitetski profesori, direktori i nastavnici iz obrazovnih institucija na Kosovu. Svi učesnici će raditi podeljeni po grupama u skladu sa SPOK strateškim ciljevima kako bi završili prvi nacrt.

KEEN predstavlja stratešku koaliciju četiri organizacije civilnog društva koje se bave obrazovanjem, zapošljavanjem i socijalnim politikama. KEEN projekat je finansiran od strane Evropske unije i ima za cilj poboljšanje mogućnosti za zapošljavanje ugroženih grupa na Kosovu i njihovo učešće u razvoju politika, u donošenju odluka i u praćenju njihove implementacije na nacionalnom i lokalnom nivou.