Punëtoria e parë e planifikimit në Komunën e Gjilanit për hartimin e Planit Lokal për Arsim


Punëtoria e parë e planifikimit në Komunën e Gjilanit për hartimin e Planit Lokal për Arsim

Punëtoria e parë e planifikimit në Komunën e Gjilanit për hartimin e Planit Lokal për Arsim e organizuar nga projekti KEEN.

KEEN është projekt i financuar nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga një koalicion strategjik i udhëhequr nga Qendra për Arsim e Kosovës - KEC dhe organizatat tjera të shoqërisë civile (ATTA, BSFK, APPK, SPARK) të cilat angazhohen në fushën e arsimit, punësimit dhe politikave sociale.