Punëtoria e parë të planifikimit në Komunën e Fushë Kosovës për hartimin e Planit Lokal për Komunitete


Punëtoria e parë të planifikimit në Komunën e Fushë Kosovës për hartimin e Planit Lokal për Komunitete

Projekti KEEN ka filluar punëtorinë e parë të planifikimit në Komunën e Fushë Kosovës për hartimin e Planit Lokal për Komunitete.
KEEN është projekt i financuar nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga një koalicion strategjik i udhëhequr nga Qendra për Arsim e Kosovës - KEC dhe organizatat tjera të shoqërisë civile (ATTA, BSFK, APPK, SPARK) të cilat angazhohen në fushën e arsimit, punësimit dhe politikave sociale.