Punëtoria tre-ditore për hartimin e Strategjisë Sektoriale për Punësim dhe Mirëqenies Sociale 2017-2021


Punëtoria tre-ditore për hartimin e Strategjisë Sektoriale për Punësim dhe Mirëqenies Sociale 2017-2021

Projekti i financuar nga Bashkimi Evropian “Rrjeti i Kosovës për Arsim dhe Punësim – KEEN”, në mbështetje të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, po mbajnë punëtorinë tre-ditore për hartimin e Strategjisë Sektoriale për Punësim dhe Mirëqenies Sociale 2017-2021, dhe Planit të Veprimit.