Foto Galerija


Punëtoria për Hartimin e Buxhetit të Planit Strategjik për Arsim të Kosovës (PSAK) 2017-2021


Predstavljanje preporuka za Strategiju za zajednice Roma, Aškalija i Egipćana


Pokretanje projekta Kosovske mreže za obrazovanje i zapošljavanje – KEEN


Konferencija za prezentaciju prvog nacrta Strateškog plana za obrazovanje na Kosovu (SPOK) 2017-2021


Sajam za promociju projekata koji su podržani od strane Kancelarije EU na Kosovu u okviru Programa za promociju civilnog društva 2014-2015


Radionica za evaluaciju nacrta Strategije za zajednice Roma, Aškalija i Egipćana


Drugi dan treće radionice za planiranje i izradu Strateškog plana za obrazovanje na Kosovu (SPOK) 2017-2021


Radionica za identifikovanje i analizu potreba za izgradnjom kapaciteta partnerskih organizacija


Prvi dan treće radionice za planiranje i izradu Strateškog plana za obrazovanje na Kosovu (SPOK) 2017-2021


Radionica za planiranje i izradu Strateškog plana za obrazovanje na Kosovu (SPOK) 2017-2021