KEEN – Kosovo Education and Employment Network Fros group, web faqe, web dizajn


Sektori Projekta

JAČANJE PROJEKTA KEEN

U okviru ove komponente će se formirati neformalna mreža partnerskih organizacija projekta KEEN,„Kosovska mreža za obrazvoanje i zapošljavanje“ koja će se zalagati za poboljšanje zapošljavanja ugroženih grupa na Kosovu i zastupljenost istih u sektor obrazovanja i tržište rada. U tu svrhu će se sprovesti aktivnosti izgradnje kapaciteta organizacija civilnog društva za učešće u razvoj politika i praćenje sprovođenja istih na centralnom i lokalnom nivou. Izgradnja kapaciteta će uključivati programe obuke, stručne savete, učenje od saradnika, razmenu iskustava i drugo.

UČEŠĆE U RAZVOJ POLITIKA

KEEN,u bliskoj saradnji sa organizacijama civilnog društva, ima za cilj da doprinese razvoju politika na centralnom i lokalnom nivou u oblasti obrazovanja i zapošljavanja, pridajući poseban značaj ugroženim grupama. Kako bi olakšako i podržao dijalog sa donosiocima politika, KEEN će formirati grupe stručnjaka za sprovođenje istraživanja, podsticanje debata i zalaganje za pitanja od značaja za oblast obrazovanja i zapošljavanja.

KEENće podržati 15 kosovskih opština u sastavljanju lokalnih planova delovanja za razvoj politika u oblasti obrazovanja i zapošljavanja. Organizacije civilnog društva će se, na taj način, angažovati zajedno sa institucijama za sprovođenje smislenog dijaloga i učešće civilnog društva u proces razvoja politika.

MONITORING SPROVOĐENJA POLITIKA

KEEN će monitorisati sprovođenje najmanje tri politike iz oblasti obrazovanja i zapošljavanja na centralnom nivou, i najmanje 15 lokalnih planova delovanja za sprovođenje tih politika. U tu svrhu će se formirati grupe civilnog društva za monitoring sprovođenja politika na centralnom nivou i lokalnih planova delovanja. Ove ekipe će raditi na prikupljanju podataka i sastavljanju izveštaja o monitoringu. Na taj način će se obezbediti 9 izveštaja monitoringa sprovođenja politika na centralnom nivou i 30 izveštaja monitoringa sprovođenja lokalnih planova delovanja. Monitoring sprovođenja politika obrazovanja i zapošljavanja će pružiti mogućnost civilnom društvu da podstakne bitne promene za ugrožene grupe.

Zastupanje zasnovano na analizu centralnog i lokalnog nivoa je od suštinskog značaja za garantovanje sprovođenja uspešnih politika u sektoru obrazovanja i zapošljavanja.KEENće podržati najmanje 10 inicijativa zastupanja koje imaju za cilj poboljšanje položaja ugroženih grupa u oblasti obrazovanja i zapošljavanja pripadnika istih.

POVEZIVANJE OBRAZOVANJA I OBUČAVANJA SA TRŽIŠTEM RADA

KEEN cilja ka podsticanju međuinstitucionalne saradnje između Ministarstva obrazovanja, nauke i tehnologije (MONT), Ministarstva rada i socijalne zaštite (MRSZ), Ministarstva kulture, omladine i sporta (MKOS), Asocijacije kosovskih opština (AKO), Privredne komore Kosova (PKK) i Kosovske aleanse biznisa (KAB) u naporima prilagođavanja obrazovanja i obučavanja sa zahtevima tržišta rada, sa posebnim naglaskom na interese ugroženih grupa. KEENće ispitati vezu između obrazovanja i obučavanja sa zahtevima tržišta rada, poboljšavajući postojeće veze između obrazovanja i obučavanja i zahteva tržišta rada i uspostavljajući nove veze između tržišta rada i sektora obrazovanja i stručnog obučavanja. U tom cilju, KEEN će podržati 10 institucija obrazovanja i stručnog obučavanja u uspostavljanju saradnje sa preduzećima.

IMPLEMENTACIONI PARTNERI PROJEKTA KEEN

Projekat „Kosovska mreža za obrazovanje i zapošljavanje – KEEN” finansira Evropska unija a sprovodi ga Kosovski centar za obrazovanje (KEC) u saradnji sa organizacijom Balkan Sunflowers Kosova (BSFK), Agencijom za podržavanje zapošljavanja na Kosovu (APZK), Akademijom za obučavanje i tehničku podršku (AOTP) i Stichting SPARK. Međutim, ostali ključni institucionalni partneri projekta su i: Ministarstvo za obrazovanje, nauku i tehnologiju (MONT), Ministarstvo rada i socijalne zaštite (MRSZ), Ministarstvo kulture, omladine i sporta (MKOS), Asocijacija kosovskih opština (AKO), Privredna komora Kosova (PKK) i Aleansa kosovskih preduzeća (AKP).