KEEN – Kosovo Education and Employment Network Fros group, web faqe, web dizajn


Cilj Projekta

KEEN je strateška koalicija četiri organizacije civilnog društva koje se bave obrazovanjem, zapošljavanjem i socijalnom politikom. Projekat KEENfinansira Evropska unija, i ima za cilj poboljšanje zapošljavanja ugroženih grupa na Kosovu i zastupljenost istih u razvojne politike, odlučivanje i praćenje sprovođenja tih odluka na centralnom i lokalnom nivou.KEEN namerava da uskladi programe obrazovanja i obučavanja sa potrebama tržišta rada.