Studije


Uticaja Nastavnih centara u uključivanju dece romske, aškalijske i egipćanske u obrazovanju

Uticaja Nastavnih centara u uključivanju dece romske, aškalijske i egipćanske u obrazovanju


Download
Predškolsko obrazovanje na Kosovu

Predškolsko obrazovanje na Kosovu


Download
Izazovi sprovođenja kurikularne reforme u preduniverzitetskom obrazovanju na Kosovu

Izazovi sprovođenja kurikularne reforme u preduniverzitetskom obrazovanju na Kosovu


Download
Pensionimi i parakohshëm për shkaqe shëndetësore - Rasti i mësimdhënësve

Pensionimi i parakohshëm për shkaqe shëndetësore - Rasti i mësimdhënësve


Download
Ndikimi i procesit të akreditimit në sigurimin e cilësisë në arsimin e lartë në Kosovë

Ndikimi i procesit të akreditimit në sigurimin e cilësisë në arsimin e lartë në Kosovë


Download
Gjendja dhe problemet në Universitetin e Prishtinës “Hasan Prishtina” - Perceptimi i studentëve

Gjendja dhe problemet në Universitetin e Prishtinës “Hasan Prishtina” - Perceptimi i studentëve


Download
Ndikimi i cilësisë së mësimdhënësve dhe burimeve shkollore në rezultatet e nxënësve kosovarë: Gjetjet nga rezultatet e testit PISA të vitit 2015

Ndikimi i cilësisë së mësimdhënësve dhe burimeve shkollore në rezultatet e nxënësve kosovarë: Gjetjet nga rezultatet e testit PISA të vitit 2015


Download
Pjesëmarrja dhe ndikimi i organizatave të shoqërisë civile në proceset e politikë-bërjes dhe vendimmarrjes në Kosovë

Pjesëmarrja dhe ndikimi i organizatave të shoqërisë civile në proceset e politikë-bërjes dhe vendimmarrjes në Kosovë


Download