Punoni me ne


Konsulent për vlerësimin e zbatimit të planeve lokale të veprimit për përfshirjen e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në gjashtë (6) komunat e Kosovës


THIRRJE PËR APLIKIM Projekti “Rrjeti i Kosovës për Arsim dhe Punësim – KEEN” fton të gjithë të interesuarit për aplikim në pozitën e

Me shume

THIRRJE PËR APLIKIM: Konsulent për vlerësimin afatmesëm të zbatimit të Strategjisë Sektoriale të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale 2018 - 2022


THIRRJE PËR APLIKIM Projekti “Rrjeti i Kosovës për Arsim dhe Punësim – KEEN” fton të gjithë të interesuarit për aplikim në pozitën e

Me shume

THIRRJE PËR APLIKIM: Konsulent për vlerësimin afatmesëm të zbatimit të objektivave strategjik për arsimin dhe aftësimin profesional dhe arsimin e lartë të përcaktuara në PSAK 2017 - 2021


THIRRJE PËR APLIKIM Projekti “Rrjeti i Kosovës për Arsim dhe Punësim – KEEN” fton të gjithë të interesuarit për aplikim në pozitën e mëposhtme

Me shume

THIRRJE PËR APLIKIM: Konsulent për hartimin e raportit mbi sfidat e arsimit dhe aftësimit profesional në Kosovë


THIRRJE PËR APLIKIM Projekti “Rrjeti i Kosovës për Arsim dhe Punësim – KEEN” fton të gjithë të interesuarit për aplikim në pozitën e mëposhtme

Me shume

THIRRJE PËR APLIKIM: Konsulentë për hartimin e dy raporteve analitike


THIRRJE PËR APLIKIM Projekti “Rrjeti i Kosovës për Arsim dhe Punësim – KEEN” fton të gjithë të interesuarit për aplikim në dy (2) pozitat e

Me shume

THIRRJE PËR APLIKIM: Hulumtues për mbledhjen e të dhënave në terren për monitorimin e zbatimit të Strategjisë Sektoriale të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale në vitin 2018


THIRRJE PËR APLIKIM Pozita: Hulumtues për mbledhjen e të dhënave në terren për monitorimin e zbatimit të Strategjisë Sektoriale të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies

Me shume

THIRRJE PЁR APLIKIM: Katër (4) konsulentë


THIRRJE PËR APLIKIM Projekti “Rrjeti i Kosovës për Arsim dhe Punësim – KEEN” fton të gjithë të interesuarit për aplikim në katër (4) pozitat e

Me shume

THIRRJE PËR APLIKIM: Konsulent për hartimin e raportit të monitorimit mbi zbatimin e planeve lokale për përfshirjen e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në gjashtë (6) komuna të Kosovës


THIRRJE PËR APLIKIM Pozita: Konsulent për hartimin e raportit të monitorimit mbi zbatimin e planeve lokale për përfshirjen e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në

Me shume

THIRRJE PЁR APLIKIM: Konsulent për hartimin e raportit të monitorimit mbi zbatimin e planeve zhvillimore për arsim në nëntë (9) komuna të Kosovës


THIRRJE PËR APLIKIM Pozita: Konsulent për hartimin e raportit të monitorimit mbi zbatimin e planeve zhvillimore për arsim në nëntë (9) komuna

Me shume

THIRRJE PЁR APLIKIM: Ri-shpallje e pozitës - Konsulent për hartimin e Planit Lokal për Përfshirjen e Komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Komunën e Prizrenit


THIRRJE PËR APLIKIM Ri-shpallje e pozitës: Konsulent për hartimin e Planit Lokal për Përfshirjen e Komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Komunën e

Me shume

THIRRJE PЁR APLIKIM: Hulumtues për mbledhjen e të dhënave në terren për monitorimin e zbatimit të planeve lokale për komunitete në gjashtë komuna të Kosovës


THIRRJE PËR APLIKIM Pozita: 4 hulumtues për mbledhjen e të dhënave në terren për monitorimin e zbatimit të planeve lokale për komunitete në gjashtë komuna të

Me shume

THIRRJE PЁR APLIKIM: Hulumtues për mbledhjen e të dhënave në terren për monitorimin e zbatimit të planeve zhvillimore për arsim në nëntë komuna të Kosovës


THIRRJE PËR APLIKIM Pozita: 10 hulumtues për mbledhjen e të dhënave në terren për monitorimin e zbatimit të planeve zhvillimore për arsim në nëntë komuna të Kosovës

Me shume

THIRRJE PЁR APLIKIM: Konsulent për hartimin e Strategjisë së Rrjetit KEEN


THIRRJE PËR APLIKIM Pozita: Konsulent për hartimin e Strategjisë së Rrjetit KEEN Punëdhënësi: Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) Rrjeti i Kosovës për Arsim dhe

Me shume

THIRRJE PЁR APLIKIM: Konsulent për zhvillimin e kornizës për monitorimin e Strategjisë Sektoriale për Punë dhe Mirëqenie Sociale 2018 – 2022


THIRRJE PËR APLIKIM Pozita: Konsulent për zhvillimin e kornizës për monitorimin e Strategjisë Sektoriale për Punë dhe Mirëqenie Sociale 2018 – 2022 Punëdhënësi:

Me shume

THIRRJE PЁR APLIKIM: Katër konsulentë për hartimin e Planeve Zhvillimore për Arsim në komunën e Dragashit dhe në komunën e Suharekës


THIRRJE PËR APLIKIM Pozita: Katër konsulentë për hartimin e Planeve Zhvillimore për Arsim në komunën e Dragashit dhe në komunën e Suharekës Punëdhënësi: Akademia e

Me shume

THIRRJE PЁR APLIKIM: Konsulentë për mbështetjen e shkollave profesionale dhe qendrave për aftësim profesional në krijimin apo zgjerimin e bashkëpunimit me biznese


THIRRJE PËR APLIKIM Pozita: Konsulentë për mbështetjen e shkollave profesionale dhe qendrave për aftësim profesional në krijimin apo zgjerimin e bashkëpunimit me

Me shume

THIRRJE PËR APLIKIM: Konsulent për hartimin e Planit Lokal për Përfshirjen e Komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Komunën e Prizrenit


THIRRJE PËR APLIKIM Pozita: Konsulent për hartimin e Planit Lokal për Përfshirjen e Komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Komunën e Prizrenit Punëdhënësi: Balkan

Me shume